slonce
chmury
chmurki

Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1 w Szczecinie


 

 

Szanowni Rodzice!


Rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2015/2016, przy pomocy niżej zamieszczonej strony dokonuje się rekrutacji internetowej, a także dzięki niej będziecie państwo mogli poznać ofertę przedszkola, wypełnić podanie o przyjęcie Waszego dziecka do przedszkola oraz sprawdzić wyniki rekrutacji


http://www.nabor.pcss.pl/szczecin/

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI


L.P.Rodzaj czynnościTerminy
1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

 

04.03.2015 r. – 11.03.2015 r.

 


2. Weryfikacja deklaracji i podanie liczby wolnych miejsc (odznaczenie w systemie elektronicznym dzieci, których rodzice nie złożyli deklaracji o kontynuacji edukacji w przedszkolu lub szkole)

 

 

12.03.2015 r. – 13.03.2015 r.

 

 

 


3. Składanie przez rodziców wniosków wraz z załącznikami

 

 

16.03.2015 r. – 27.03.2015 r.

 


4.

 

 

Posiedzenia komisji rekrutacyjnych – pierwszy etap rekrutacji. Weryfikacja oświadczeń złożonych przez rodziców. Zaznaczenie w systemie dzieci zakwalifikowanych.

 


30.03.2015 r. – 07.04.2015 r.

5. Posiedzenia komisji rekrutacyjnych – drugi etap rekrutacji na wolne miejsca. Zaznaczenie w systemie dzieci zakwalifikowanych.

 

 

08.04.2015 r. – 13.04.2015 r.

 


6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

14.04.2015 r. do godz. 15.00

 


7. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (zawarcie umowy cywilno–prawnej z przedszkolem)

 

 

14.04.2015 r. – 23.04.2015 r.

 


8. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

24.04.2015 r. do godz. 12.00

 


9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

27.04.2015 r.

 


10. Składanie przez rodziców wniosków o sporządzenie przez    komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj. 24.04.2015 r. - 30.04.2015 r.

 


11. Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 


12. Złożenie przez rodziców kandydata, do dyrektora, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 


13. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia     komisji rekrutacyjnej

 

 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

 


14. Postępowanie uzupełniające 25.05.2015 r. – 31.08.2015 r.


 

 


 

KRYTERIA NABORU na rok szkolny 2014/2015

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 3.01.2014r. (weszła w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, tj. 18.01.2014r.), zmieniły się zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół. Zmiany dotyczą zarówno określania dodatkowych kryteriów rekrutacji jak i terminów naboru.

Zgodnie z art. 20 c ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014r. poz. 7):

1.    Do publicznego przedszkola przyjmuje się  kandydatów zamieszkałych  na obszarze danej gminy.

2.  W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Szczecin) niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące KRYTERIA:

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Ponadto, zgodnie z art. 6 ww. ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015, dodatkowe kryteria określa dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego, w uzgodnieniu z prezydentem miasta. Liczbę punktów za kryteria określa dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego, w uzgodnieniu z prezydentem miasta.

DODATKOWE KRYTERIA NABORU na rok szkolny 2014/2015 wraz z ich punktacją:

1.      liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia (za każdą zadeklarowaną godzinę 1 pkt) – do uzyskania max. 11 pkt,

2.      dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów  pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna: 10 pkt,

3.      dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym przedszkolu: 8 pkt,

4.      dziecko z placówki opiekuńczo – wychowawczej: 5 pkt,

5.      dziecko rodziców zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin i rozliczających  podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie: 3 pkt,

6.      dziecko urodzone w 2010r. lub 2011r., które nie było wcześniej objęte edukacją przedszkolną: 2 pkt.

 

Maksymalna do zdobycia liczba punktów za kryteria dodatkowe wynosi 39. Jednocześnie dyrektorzy zaproponowali po 40 punktów dla każdego z kryteriów pierwszeństwa, wymienionych w ustawie o system oświaty.

 

 

 

WAŻNE DATY - HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

 

L.P.

Rodzaj czynności

 

Terminy

1.

Składanie przez rodziców wniosków wraz z załącznikami

 

 

20.02.2014r. - 14.03.2014r.

 

2.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną okoliczności zawartych w oświadczeniach złożonych przez rodziców

 

 

17.03.2014r. - 01.04.2014r.

3.

 

Posiedzenia komisji rekrutacyjnych - pierwszy etap rekrutacji dzieci zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego, naznaczenie w systemie dzieci zakwalifikowanych w pierwszym etapie rekrutacji

 

 

02.04.2014r.

4.

 

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej - drugi etap rekrutacji. Zaznaczenie w systemie dzieci zakwalifikowanych w drugim etapie rekrutacji

 

 

04.04.2014r.

5.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej - trzeci etap rekrutacji. Zaznaczenie w systemie dzieci zakwalifikowanych w trzecim etapie rekrutacji

 

 

08.04.2014r,

6

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

09.04.2014r. do godz. 15.00

7.

 

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie zawarcia umowy cywilno - prawnej z przedszkolem

 

 

10.04.2014r. - 16.04.2014r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

17.04.2014r. do godz. 12.00

9.

Składanie przez rodziców wniosków o sporządzenie              przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy       przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do    publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych  i kandydatów  nieprzyjętych, tj. 18.04.2014r.  -24.04.2014r.

 

 

10.

Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną                               i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złozenia       wniosku o  sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

11.

Złożenie przez rodziców kandydata, do dyrektora,      odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania  pisemnego uzasadnienia     odmowy  przyjęcia

 

 

12.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołań od          rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

do 7 dni od dnia złożenia    odwołania  od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej     do dyrektora

 

 

13.

Prezydent wskazuje miejsca dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola, dla których gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego

 

 

do 13,06.2014r.

 

14.

Postępowanie uzupełniające

16.06,2014r. - 29.08.2014r.


copyright Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza | website created and designed by ITPOL sp. z o.o.