slonce
chmury
chmurki

Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1 w Szczecinie


 

 

Szanowni Rodzice!


Rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2016/2017, przy pomocy niżej zamieszczonej strony dokonuje się rekrutacji internetowej, a także dzięki niej będziecie państwo mogli poznać ofertę przedszkola, wypełnić podanie o przyjęcie Waszego dziecka do przedszkola oraz sprawdzić wyniki rekrutacji


http://www.nabor.pcss.pl/szczecin/

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI


L.P.Rodzaj czynnościTerminy
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego
lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

07.03.2016 r. – 29.03.2016 r.

 


2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

30.03.2016 r. – 04.04.2016 r.


3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

25.04.2016 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w formie pisemnego oświadczenia.

26.04.2016 r. – 07.04.2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.04.2016 r.

KRYTERIA USTAWOWE


Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Szczecin. W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Szczecin) niż wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria,

1) wielodzietność rodziny kandydata* ,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie** ,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 40 punktów.

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

*wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

**samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 


 

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH


Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

1) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin (wzór oświadczenia nr 5),

2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia nr 6),

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia nr 7),

5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 

 

KRYTERIA 3) - 5) POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTACI (do wyboru):

1) oryginału,

2) notarialnie poświadczonej kopii,

3) odpisu urzędowo poświadczonym zgodnie z art. 76 a § 1 KPA,

4) odpisu lub wyciągu z dokumentu,

5) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

 

 

 

DRUGI ETAP REKRUTACJI

KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO


wskazane w uchwale Nr V/47/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

 

Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów, a przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, w drugim etapie naboru będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1) liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia (za każdą zadeklarowaną godzinę 1 pkt, max 11 pkt.),

2) dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna - 10 pkt,

3) dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 6 pkt,

4) dziecko zamieszkałe w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej - 5 pkt.

5) dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo/uczy się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej – 4 pkt,

6) dziecko rodziców zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie - 3 pkt.

 

Za wszystkie kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie 39 punktów.

 

 

 

 

POTWIERDZENIE KRYTERIÓW OKREŚLONYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY


1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu lub uczeniu się w trybie dziennym (wzór oświadczenia nr 1),

2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o kontynuacji przez rodzeństwo edukacji przedszkolnej w jednym z trzech preferowanych przedszkoli (wzór oświadczenia nr 2),

3) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu pracy zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej (wzór oświadczenia nr 3),

4) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zamieszkiwaniu w Gminie Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie (wzór oświadczenia nr 4).

Wszystkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 


 

KRYTERIA NABORU na rok szkolny 2014/2015

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 3.01.2014r. (weszła w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, tj. 18.01.2014r.), zmieniły się zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół. Zmiany dotyczą zarówno określania dodatkowych kryteriów rekrutacji jak i terminów naboru.

Zgodnie z art. 20 c ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014r. poz. 7):

1.    Do publicznego przedszkola przyjmuje się  kandydatów zamieszkałych  na obszarze danej gminy.

2.  W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Szczecin) niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące KRYTERIA:

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Ponadto, zgodnie z art. 6 ww. ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015, dodatkowe kryteria określa dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego, w uzgodnieniu z prezydentem miasta. Liczbę punktów za kryteria określa dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego, w uzgodnieniu z prezydentem miasta.

DODATKOWE KRYTERIA NABORU na rok szkolny 2014/2015 wraz z ich punktacją:

1.      liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia (za każdą zadeklarowaną godzinę 1 pkt) – do uzyskania max. 11 pkt,

2.      dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów  pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna: 10 pkt,

3.      dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym przedszkolu: 8 pkt,

4.      dziecko z placówki opiekuńczo – wychowawczej: 5 pkt,

5.      dziecko rodziców zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin i rozliczających  podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie: 3 pkt,

6.      dziecko urodzone w 2010r. lub 2011r., które nie było wcześniej objęte edukacją przedszkolną: 2 pkt.

 

Maksymalna do zdobycia liczba punktów za kryteria dodatkowe wynosi 39. Jednocześnie dyrektorzy zaproponowali po 40 punktów dla każdego z kryteriów pierwszeństwa, wymienionych w ustawie o system oświaty.

 

 

 

WAŻNE DATY - HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

 

L.P.

Rodzaj czynności

 

Terminy

1.

Składanie przez rodziców wniosków wraz z załącznikami

 

 

20.02.2014r. - 14.03.2014r.

 

2.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną okoliczności zawartych w oświadczeniach złożonych przez rodziców

 

 

17.03.2014r. - 01.04.2014r.

3.

 

Posiedzenia komisji rekrutacyjnych - pierwszy etap rekrutacji dzieci zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego, naznaczenie w systemie dzieci zakwalifikowanych w pierwszym etapie rekrutacji

 

 

02.04.2014r.

4.

 

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej - drugi etap rekrutacji. Zaznaczenie w systemie dzieci zakwalifikowanych w drugim etapie rekrutacji

 

 

04.04.2014r.

5.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej - trzeci etap rekrutacji. Zaznaczenie w systemie dzieci zakwalifikowanych w trzecim etapie rekrutacji

 

 

08.04.2014r,

6

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

09.04.2014r. do godz. 15.00

7.

 

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie zawarcia umowy cywilno - prawnej z przedszkolem

 

 

10.04.2014r. - 16.04.2014r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

17.04.2014r. do godz. 12.00

9.

Składanie przez rodziców wniosków o sporządzenie              przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy       przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do    publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych  i kandydatów  nieprzyjętych, tj. 18.04.2014r.  -24.04.2014r.

 

 

10.

Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną                               i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złozenia       wniosku o  sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

11.

Złożenie przez rodziców kandydata, do dyrektora,      odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania  pisemnego uzasadnienia     odmowy  przyjęcia

 

 

12.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołań od          rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

do 7 dni od dnia złożenia    odwołania  od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej     do dyrektora

 

 

13.

Prezydent wskazuje miejsca dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola, dla których gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego

 

 

do 13,06.2014r.

 

14.

Postępowanie uzupełniające

16.06,2014r. - 29.08.2014r.


copyright Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza | website created and designed by ITPOL sp. z o.o.